Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

CO-CREATIE BIJEENKOMST HET RIJK VAN DOMMEL & AA

CO-CREATIE  BIJEENKOMST HET RIJK VAN DOMMEL & AA

Landschap 2070 & Stad van Morgen
______________________________________________________________
Vervolgbijeenkomst
Vrijdag 17 juni 10.00-16.00
Locatie:
Designhuis
Stadhuisplein 3
Eindhoven
______________________________________________________________

 

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de vervolgbijeenkomst over de toekomst van het Rijk van Dommel en Aa.

 

In deze bijeenkomst komen drie trajecten samen:
• het Rijk van Dommel en Aa: een samenwerkingsverband van 9
gemeenten voor de ontwikkeling van het gebied
• Challenge Landschap 2070: een ontwerp studie voor de ontwikkeling van
het gebied op de lange termijn uitgevoerd door de TU/e
• Stad van Morgen: een co-creatief proces om vanuit de samenleving het
gebied te ontwikkelen op basis van waarden met gezondheid als een van
de belangrijkste kernwaarden
Een aantal van u was op de eerdere bijeenkomsten aanwezig, anderen zijn
betrokken geweest bij het onderzoek van de TU/e en hebben met de
studenten gesproken. U bent allen van harte welkom.

 

Graag aanmelden via Eventbrite of email; ...

 

Wij hopen u allen te verwelkomen op deze dag.

 

Wat gaan we doen
Tijdens de dag zullen we aan verschillende tafels spreken over de
mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen. Wij verzoeken u vooraf een
keuze aan te geven voor de tafel waar u bij wilt aanschuiven.
Aan het eind van de dag hopen we voor een aantal onderwerpen of projecten
enthousiasme en draagvlak te hebben gecreëerd. Hopelijk zijn er dan ook
mensen geïnteresseerd om deze projecten verder van de grond te krijgen.

 

Programma
10.00 Eindpresentatie Landschap 2070
11.15 Start Co-creatie aan een aantal tafels
Elkaar leren kennen, verkenning van standpunten en belangen. Eerste
aanzet tot projectvoorstellen.
12.45 Lunch (inbegrepen indien aangemeld)
13.30 Vervolg Co-creatie
Voortgang met dezelfde tafelsamenstelling. Concretiseren en keuzes
maken. Project verder inhoudelijk invullen met wie doet wat,
investeringsbehoefte, tijdspanne en te verwachten resultaat.
15.00 Plenaire terugkoppeling verschillende tafels
16.00 Einde bijeenkomst

 

De tafels

 

Stad van Morgen (STIR)
Tafel 1 Natuur en Recreatie project...levenslang leren
Tafel 2 Wonen en gezondheid.......sociale interactie
Tafel 3 Wonen en gezondheid......wonen/werken/mobiliteit
Tafel 4 Nieuw Governance

 

Landschap 2070
Tafel 5 Nieuwe mobiliteit: de stad verandert mee
Tafel 6 Landbouw transitie x water opgave
Tafel 7 Nieuwe groene steden

 

Toelichting op de tafels
Stad van Morgen (STIR)
Tafel 1: Natuur en Recreatie project...levenslang leren
Natuur en recreatie als educatieve leerweg voor jong en oud op gebied van
moderne toegepaste kennis, bewustwording, oefening en beleving van
natuurlijke kernwaarden. Deze beleving is gezondheid gebaseerd waarbij
gezondheid niet alleen fysiek lichamelijk (beweging, voeding, ademhaling,
drinkwater) bedoeld is maar ook emotioneel (geluk), symbiotisch (samenhang
met de natuur) en onderling productief gedrag. Aan deze tafel voegen we ook
het initiatief om een geluk infrastructuur op te bouwen voor therapie,
coaching, educatie, recreatie, evenementen, en zo voort.


Tafel 2 Wonen en gezondheid.......sociale interactie
Proefgebied kiezen en een project definiëren rond het stimuleren van sociaal
contact en interactie in de gemeenschap (wijk, dorp of gebied). Sociaal
contact op gezin en wijkniveau is wetenschappelijk onderbouwd als de basis
van een duurzame harmonieuze samenleving. Hoe creëren we
omgevingsfactoren, prikkels en activiteiten die de sociale kernwaarden
gedreven ontmoeting stimuleren? Laten we daarmee gaan experimenteren
door een of meerdere gebieden aan te wijzen en samen plannen tot
uitvoering te brengen. 

 

Tafel 3 Wonen en gezondheid......wonen/werken/mobiliteit
Project bedenken rond het afstemmen van resultaat gedreven burger
participatie (o.a. arbeid maar ook andere vormen), wonen en gerelateerde
mobiliteitsvormen vanuit optimalisatie, luchtkwaliteit, gezondheid, enz.
Hiervoor dienen we te kijken of we het huidige paradigma van woonwerkverkeer
kunnen ontlasten van de mobiliteit noodzaak door bijvoorbeeld
voorzieningen in de dorpen of wijken? Of dat we een nieuwe paradigma
(Sustainocratie?) uit gaan proberen in een gebied waarin samen redzaamheid
tot waarde creatie en onderlinge verdeling leidt met een minimale belasting
van het milieu?


Tafel 4 Nieuw Governance
Een tafel die de context van kernwaarden gedreven multidisciplinair
samenwerken bekijk vanuit het perspectief van de aanpassing van
Governance om dit te faciliteren, ondersteunen en meetbaar te bewaken op
duurzame evolutionaire vooruitgang.

 

Landschap 2070

Tafel 5 Nieuwe mobiliteit: de stad verandert mee
Wanneer het gebeurt kan niemand voorspellen. Maar in de toekomst zal onze
mobiliteit radicaal zijn veranderd. Elektrische aandrijving, automatisch
bestuurde auto’s en deelauto’s zullen tot een totaal andere wijze van vervoer
leiden. Het gehele vervoerssysteem zal hier door waarschijnlijk worden
beïnvloed: ook verplaatsingen per voet, per (elektrische) fiets en per
openbaar vervoer zullen een andere betekenis krijgen. Studenten aan de
TU/e hebben onderzocht wat de (ruimtelijke) effecten zijn op het netwerk.
Onder andere op basis van deze studies kan aan deze tafel worden verkend
hoe dit leidt tot mogelijke andere gebruikspatronen en hoe de samenleving
invloed kan uitoefenen op de toekomst van de mobiliteit in de regio.
Studenten TU/e: Mark van Esdonk, Neslihan Imamoglu, Bram Nuijten,
Catalien Peerdeman

 

Tafel 6 Landbouw transitie x water opgave
De landbouw in het gebied zit klem. Het is moeilijk om in het gebied een
landbouwbedrijf te ontwikkelen. De mogelijkheden voor uitbreiding,
schaalvergroting of intensivering zijn beperkt, er is weinig ruimte en de
beperkingen voor de landbouw in het gebied zijn groot. Ook een andere
manier van landbouw komt moeilijk van de grond. Verbreding van de
landbouw is maar voor een beperkt aantal bedrijven een oplossing. Zelfs
stoppen is moeilijk, het pensioen van landbouwers zit in het bedrijf, verkoop
van het bedrijf is alleen mogelijk als het toekomstwaarde heeft.
Transitie van de landbouw kan in dit gebied alleen van de grond komen met
een bredere aanpak waarbij overheden en samenleving een rol spelen. Een
koppeling met de wateropgave kan helpen deze transitie van de grond te
laten komen. Ook de ontwikkeling van andere vormen van landbouw
(verticale landbouw, permacultuur, nieuwe voedselbronnen (zoals insecten of
zeewier), aquaponics) kunnen hierin een rol spelen.
Aan deze tafel kan worden verkend hoe overheden en de samenleving
betrokken kunnen worden bij de transitie van de landbouw.
Studenten TU/e: Rania Djejab, Jard van der Lugt en Madeline Prickett

 

Tafel 7 Nieuwe groene steden
De regio verwacht een grote groei. Eindhoven alleen al heeft de ambitie te
groeien naar 300.000 inwoners in de komende decennia. Dat betekent dat er
woningen moeten worden gebouwd voor zo’n 75.000 extra inwoners.
Tegelijkertijd verwachten mensen steeds meer van het leefklimaat in de stad
en de directe omgeving. Het gebied tussen Eindhoven en Helmond heeft een
grote potentie als recreatief gebied voor de inwoners van het gebied. Maar
het gebied is slecht aangesloten op de stad. Ook de groene kwaliteit en de
mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding binnen de steden zijn voor
verbetering vatbaar. Binnen de steden liggen oude industriegebieden te
wachten op een transformatie naar nieuwe stedelijke gebieden. Het koppelen
van de transformatie van deze gebieden met het verbeteren van de
verbinding tussen ‘stad’ en ‘buitengebied’ biedt een enorme kans voor het
vergroten van de aantrekkelijkheid van de gehele regio.
Studenten TU/e: Nina van Geffen, Yuxiao Xiong en Frederike Zielman

 

Opgeven via email voor 15 juni; ...  of eventbrite 

 

naar overzicht

Facebook

U moet cookies accepteren om deze pagina via social kanalen te kunnen delen.
Klik hier om de cookie instellingen te openen.
English